Algemene voorwaarden

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 34059693
versie: 01-07-2012

Artikel 1. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

1.1             De algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle Lidmaatschappen die Golfcentrum Amsteldijk aangaat.

1.2             Indien en voor zover in een separate overeenkomst af wordt geweken van hetgeen in de algemene voorwaarden is bepaald, geldt het bepaalde in de separate overeenkomst, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

Artikel 2. Huishoudelijk Reglement

2.1             Leden dienen zich te allen tijde te houden aan het Huishoudelijk reglement zoals dat op dat moment geldt.

2.2             Bij inschrijving verstrekt Golfcentrum Amsteldijk een afschrift van het op dat moment geldende Huishoudelijk reglement. Golfcentrum Amsteldijk is te allen tijde gerechtigd het Huishoudelijk Reglement te wijzigen en/of aan te vullen. Een dergelijke wijziging zal steeds op de website van Golfcentrum Amsteldijk worden geplaatst.

Artikel 3. Kosten en betaling

3.1             Bij het aangaan van een Lidmaatschap is een éénmalig bedrag aan inschrijfgeld verschuldigd, hetgeen vóór ingang van de eerste Lidmaatschapsperiode voldaan dient te zijn. Na beëindiging van een Lidmaatschap, is bij het aangaan van een nieuw Lidmaatschap dat niet aaneengesloten op het voorgaande Lidmaatschap ingaat, opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.

3.2             Elk Lid betaalt Lidmaatschapsgeld behorend bij het gekozen type Lidmaatschap. De directie bepaalt jaarlijks de hoogte van de Lidmaatschapsgelden.

3.3             Het Lidmaatschapsgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan en kan in maandelijkse of jaarlijkse termijnen worden voldaan. De wijze van betaling van het Lidmaatschapsgeld en de toepasselijke betalingstermijn volgen uit het Lidmaatschap die is gesloten tussen Golfcentrum Amsteldijk en het Lid.

3.4             Contant betalen is slechts mogelijk voor betaling van jaarlijkse termijnen.

3.5             Afhankelijk van het gekozen Lidmaatschap kan betaling middels automatische incasso plaatsvinden. In beginsel wordt maandelijks geïncasseerd. Mocht een incasso bij de eerste poging niet slagen, dan is Golfcentrum Amsteldijk – zonder dat zij daarvoor contact met het Lid hoeft op te nemen – gerechtigd de incasso binnen 5 werkdagen te herhalen en voor deze herhaling een bedrag ad € 5.95 (inclusief BTW) in rekening te brengen. Mocht ook de herhaling van de incasso niet slagen, dan dient het openstaande bedrag (Lidmaatschapsgelden + kosten voor herhaling incasso) door het Lid aan de balie van Golfcentrum Amsteldijk te worden voldaan of door overschrijving naar de rekening van Golfcentrum Amsteldijk.

3.6             Bij niet tijdige betaling of het niet slagen van een automatische incasso en de daaropvolgende herhaling, is het Lid – zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is – in gebreke  en wordt het Lid de toegang tot Golfcentrum Amsteldijk ontzegd. Zodra de totale betalingsachterstand door Golfcentrum Amsteldijk is ontvangen, kan door het Lid weer gebruik gemaakt worden van de faciliteiten van Golfcentrum Amsteldijk, mits Golfcentrum op dat moment nog geen gebruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid op grond van 7.1 of 7.2 van deze algemene voorwaarden het Lidmaatschap te beëindigen.

3.7             Leden die op basis van een Lidmaatschap met een rittenkaart een reservering bij Golfcentrum Amsteldijk hebben gemaakt, kunnen deze reservering tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de reservering annuleren. Indien een reservering binnen 24 uur voor aanvang van de reservering wordt geannuleerd of een Lid zonder annulering geen gebruik maakt van de reservering, is het Lid het gehele bedrag van hetgeen is gereserveerd, verschuldigd.

3.8             Bij overschrijding van een betalingstermijn is het Lid zonder dat daartoe enige aanzegging is vereist, over het volledige openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Golfcentrum Amsteldijk is voorts gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, gemaakt na het verstrijken van de betalingstermijn, aan het Lid in rekening te brengen, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten geacht worden 15% van het totale factuurbedrag te bedragen met een minimum van € 250,–.

Artikel 4. Duur en opzegging van het Lidmaatschap

4.1             Tenzij anders is overeengekomen, geldt dat een Lidmaatschap is aangegaan voor een periode van 12 maanden.

4.2             Lidmaatschappen die voor een bepaalde periode zijn aangegaan kunnen worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de overeengekomen Lidmaatschapsperiode.

4.3             Als een Lid het Lidmaatschap voor een bepaalde periode niet tijdig heeft opgezegd, wordt het Lidmaatschap na die periode voor onbepaalde tijd verlengd. Een Lidmaatschap voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

4.4             Tussentijdse opzegging door het Lid is slechts mogelijk indien aan één van de situaties onder 4.4.1 of 4.4.2 is voldaan en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand:

4.4.1         het Lid een ander woonadres krijgt en het als gevolg van de toegenomen reistijd van minimaal een half uur voor het Lid niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de faciliteiten van Golfcentrum Amsteldijk (volgens de ANWB routeplanner);

4.4.2         het voor het Lid als gevolg van een medische indicatie onmogelijk is geworden om gedurende de resterend tijd van de Lidmaatschapsperiode gebruik te maken van de faciliteiten van Golfcentrum Amsteldijk. Hierbij dient een medische verklaring van een arts worden overgelegd.

4.5             Bij een opzegging als bedoeld in 4.3 en 4.4, is Golfcentrum Amsteldijk gerechtigd om de bijdrage over de verstreken Lidmaatschapsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) Lidmaatschapsbijdrage.

4.6             Iedere opzegging op basis van 4.2 tot en met 4.4 dient schriftelijk of via elektronische weg te geschieden.

Artikel 5. Opschorting van het Lidmaatschap door Leden

5.1             Een Lidmaatschap kan worden opgeschort, mits aan één van de onder 5.1.1 tot en met 5.1.3 genoemde situaties is voldaan:

5.1.1         zwangerschap;

5.1.2         een medische indicatie die het Lid ervan weerhoud gebruik te maken van de faciliteiten van Golfcentrum Amsteldijk. Hierbij dient een medische verklaring van een arts te worden overgelegd;

5.1.3         werk/studie in het buitenland van waaruit het Lid redelijkerwijs geen gebruik kan maken van de faciliteiten van Golfcentrum Amsteldijk. Hierbij dient een verklaring van de werkgever of opleidingsinstantie van het Lid te worden overgelegd.

5.2             Het verzoek tot opschorting kan uitsluitend worden gedaan door invulling van het opschortingsformulier, zoals dat bij de balie van Golfcentrum Amsteldijk of op haar website verkrijgbaar is.

5.3             Een opschorting vangt aan op de 1e dag van de maand na de acceptatie door Golfcentrum Amsteldijk van het opschortingsverzoek.

5.4             De looptijd van het Lidmaatschap wordt verlengd met de duur van de opgeschorte periode(s).

Artikel 6. Tussentijdse wijzigingen van het Lidmaatschap

6.1             Gedurende de Lidmaatschapsperiode kan een Lid zijn bestaande Lidmaatschap wijzigen door middel van – schriftelijk of digitaal – invulling van het daarvoor bedoelde formulier:

6.1.1         in een ander Lidmaatschapstype, mits het Lidmaatschapsgeld voor dit type niet minder bedraagt dan het Lidmaatschapsgeld van het bestaande Lidmaatschap;

6.1.2         in een andere Lidmaatschapsperiode, mits de nieuwe periode niet eerder eindigt dan dat de periode van het bestaande Lidmaatschap zou eindigen.

Artikel 7. Beëindiging van het Lidmaatschap en weigering van de toegang tot Golfcentrum Amsteldijk

7.1             Golfcentrum Amsteldijk is bevoegd een Lidmaatschap te beëindigen, indien zij het Lid een schriftelijke ingebrekestelling heeft toegezonden en het Lid desondanks een achterstand heeft met betaling van Lidmaatschapsgeld(en) van meer dan 30 dagen.

7.2             Indien een Lid zich niet conform één of meer van de huisregels zoals opgenomen in het Huishoudelijk Reglement gedraagt of heeft gedragen, is Golfcentrum Amsteldijk, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en zonder dat zij tot restitutie van reeds aan haar betaalde Lidmaatschapsgelden hoeft over te gaan, bevoegd:

7.2.1         het Lidmaatschap van het Lid per direct te beëindigen, en/of

7.2.2         het Lid per direct de toegang tot Golfcentrum Amsteldijk te ontzeggen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1             Leden maken voor eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de faciliteiten van Golfcentrum Amsteldijk.

8.2             Golfcentrum Amsteldijk en/of één van haar werknemers zijn niet aansprakelijkheid voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade, letsel, noch voor diefstal, beschadiging en/of het tenietgaan van goederen van bezoekers en/of derden gebruikt dan wel opgeslagen bij Golfcentrum Amsteldijk.

8.3             Indien Golfcentrum Amsteldijk onverhoopt toch aansprakelijk zou worden geacht jegens een Lid, dan is de aansprakelijkheid van Golfcentrum Amsteldijk te allen tijde beperkt tot directe schade dat rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de verplichtingen van Golfcentrum Amsteldijk op basis van een Lidmaatschap of een onrechtmatig handelen aan de zijde van Golfcentrum Amsteldijk, mits tevens sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Golfcentrum Amsteldijk. Voor gevolgschade is Golfcentrum Amsteldijk nimmer aansprakelijk.

8.4             De aansprakelijkheid van Golfcentrum Amsteldijk, voor zover deze door haar (aansprakelijkheids)verzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Golfcentrum Amsteldijk te allen tijde beperkt tot maximaal
€ 5.000,–.

8.3             Ieder Lid vrijwaart door ondertekening van een Lidmaatschapsaanvraag (schriftelijk of via elektronische weg) Golfcentrum Amsteldijk voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de accommodatie ten gevolge van handelen of nalatigheid van het Lid.

Artikel 9. Overmacht

9.1             Indien Golfcentrum Amsteldijk wegens overmacht haar verplichtingen terzake een Lidmaatschap niet kan nakomen, is Golfcentrum Amsteldijk bevoegd de uitvoering van haar verplichtingen onder het Lidmaatschap voor ten hoogste drie (3) maanden op te schorten, hetzij het Lidmaatschap geheel of ten dele te ontbinden.

9.2             Van overmacht zijdens Golfcentrum Amsteldijk is onder meer sprake indien zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen door staking, uitsluiting, brand, storm, weersinvloeden, niet aan haar te verwijten gebrek aan hulpmiddelen, onderdelen of arbeidskrachten (onder meer ten gevolge van ziekte), transportstoornissen, stroomuitval, overheidsmaatregelen en in het algemeen oorzaken die buiten de controle of zeggenschap van Golfcentrum Amsteldijk vallen.

Artikel 10. Overige voorwaarden

10.1          Een Lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

10.2          Persoonlijke gegevens worden door Golfcentrum Amsteldijk uitsluitend voor interne doeleinden en communicatie met het betreffende Lid (waaronder het verzenden van nieuwsbrieven en degelijke) gebruikt en worden derhalve niet aan derden verstrekt.

10.3          Golfcentrum Amsteldijk heeft het recht de openingstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties of andere motiverende redenen en spant zich er voor in de Leden hiervan vooraf op de hoogte te brengen.

Artikel 11. Geschillen en toepasselijk recht

11.1       Alle geschillen die mochten ontstaan tussen Golfcentrum Amsteldijk en één of meer van haar Leden, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam, tenzij dwingend rechtelijke wetsbepalingen anders meebrengen.

11.2       Op alle Lidmaatschappen, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

E-mail updates ontvangen?